Klauzula informacyjna
Dodano 25.06.18, ostatnia modyfikacja 03.10.19
 

Klauzula informacyjna dla Pacjentów
 
Zgodnie z art. 13 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informujemy, iż:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, z siedzibą przy ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk.
2. Inspektor Ochrony Danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez: e-mail: iod@spzoz-lezajsk.pl,  oraz telefonicznie – nr tel: 17 2404 763 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia, inne) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z krajowymi przepisami prawa medycznego, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
b) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
c) Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu obrony praw
i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością na podstawie art. 9 ust. 2 lit f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe zbieramy bezpośrednio w momencie zgłoszenia oraz w trakcie procesu leczenia. Pani/Pana dane osobowe zbieramy także od innych osób w sytuacjach przewidzianych prawem związanych z ratowaniem zdrowia i życia (np. opiekun prawny, osoba bliska) itp.) W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.
5. Administrator Pani/Pana danych jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
6. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmioty upoważnione do dokumentacji medycznej, w tym: osoby upoważnione przez Pana/Panią, inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach kontynuacji leczenia, organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, sądy, prokuratura, zakłady ubezpieczeń (za Pani/Pana zgodą), uprawnione na mocy ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.
 
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej z wyjątkiem przypadków określonych w Art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta które przewidują inny okres przechowywania.
Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Posiada Pani/Pan
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
   w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz w celu ich przetwarzania.
9.Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym. m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia faktury.
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
 
 
 

Wybierz poprzedni miesiąc luty 2024 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]