Karta praw pacjenta
Dodano 17.11.11, ostatnia modyfikacja 17.11.11

 

KARTA PRAW PACJENTA

Każdy obywatel ma prawo do:

1.Ochrony zdrowia.

2.Równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na warunkach i w zakresie określonym w ustawie.

I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Pacjent ma prawo do:

1. natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia;

2. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;

3. przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych;

4. wnioskowania do lekarza, aby zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;

5. wnioskowania do pielęgniarki (położnej), aby zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej);

6. środków farmakologicznych i materiałów medycznych, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia;

7. wypisania ze szpitala na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia.

II. Prawo pacjenta do informacji

1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażania zgody na udzielanie informacji innym osobom.

4. Pacjent ma prawo zażądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji o stanie zdrowia.

5. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

6. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta.

III. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego oraz do niepodawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących pacjenta także po jego śmierci.

IV. Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia.

2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażania zgody ma prawo do wyrażania zgody w jego imieniu, w przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania może wykonać opiekun faktyczny.

3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażania sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

V. Prawo do poszanowania intymności i godności

1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

3. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, Zakład jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

4. Pacjent ma prawo wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów.

  • 5. Pacjent ma prawo dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych.

    6. Pacjent ma prawo zastrzeżenia, aby po śmierci jego zwłoki nie były poddane sekcji, chyba, że obowiązek taki wynika ze stosownych przepisów.

VI. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

1. Pacjent ma prawo wglądu za pośrednictwem lekarza leczącego w dokumentację medyczną oraz uzyskania odpłatnie wyciągów, odpisów, kserokopii dokumentacji medycznej osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej.

2. Pacjent ma prawo do zapewnienia ochrony danych zawartych w tej dokumentacji.


 

VII. Prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.


 

VIII. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub osobę wskazaną przez siebie.

3. Koszty realizacji uprawnień do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej oraz do kontaktu z osobami z zewnątrz nie mogą obciążać Zakładu.

4. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w oddziale, Dyrektor Zakładu lub z jego upoważnienia Ordynator oddziału może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

 

IX. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

1. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii.

2. W sytuacji pogorszenia się zdrowia lub zagrożenia życia zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

X. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

1. Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

XI. Prawa pacjenta chorego psychicznie

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

1. zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobra osobiste, oraz dążenie do poprawy jego zdrowia w sposób najmniej dla niego uciążliwy;

2. porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami;

3. wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z Zakładu;

4.wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta;

5.uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu, życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych;

6. poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody, oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach;

7. uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania takiego środka musi wynikać z ustawy;

8. cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego;

9. niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania z planowanym postępowaniem leczniczym;

10. wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody;

11. wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania go ze szpitala psychiatrycznego w razie odmowy wypisania ze szpitala ze strony lekarza;

12. złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodzaju.


 

Jeżeli pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może zwrócić się do:

1. Pielęgniarki Koordynującej, Oddziałowej, Naczelnej

2. Lekarza dyżurnego, prowadzącego

3. Ordynatora Oddziału

4. Dyrektora Szpitala

5. Organu Założycielskiego

6.Sekcji Skarg i Wniosków Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

7. Rzecznika Praw Pacjenta

8. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej

9. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

10. Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

11.Sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Zakładu lub osoby wykonującej zawód medyczny wyrządzono pacjentowi szkodę materialną lub naruszono jego dobro osobiste, w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Karta Praw Pacjenta obowiązuje od 25 czerwca 2012 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku nr 27/2012


Wybierz poprzedni miesiąc grudzień 2017 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]